Promocje
Perfumowany olej do brody
Perfumowany olej do brody
129,00 zł 119,00 zł
szt.
Regenerujący krem do rąk
Regenerujący krem do rąk
49,00 zł 39,00 zł
szt.
Perfumowany szampon do brody
Perfumowany szampon do brody
79,00 zł 65,00 zł
szt.
Perfumowany olej do brody Amber&Vanilla
Perfumowany olej do brody Amber&Vanilla
149,00 zł 129,00 zł
szt.
Regenerująca sól do kąpieli
Regenerująca sól do kąpieli
79,00 zł 75,00 zł
szt.
Odżywcza sól do kąpieli z CBD
Odżywcza sól do kąpieli z CBD
85,00 zł 79,00 zł
szt.
Zestaw barberski Amber & Vanilla
Zestaw barberski Amber & Vanilla
199,00 zł 169,00 zł
szt.
Zestaw barberski CITRUS&MUSK
Zestaw barberski CITRUS&MUSK
189,00 zł 165,00 zł
szt.
Produkt dnia
Zestaw barberski Amber & Vanilla
Zestaw barberski Amber & Vanilla
199,00 zł 169,00 zł
szt.
Odżywcza sól do kąpieli z CBD
Odżywcza sól do kąpieli z CBD
85,00 zł 79,00 zł
szt.
Bath set Amber&Vanilla
Bath set Amber&Vanilla
95,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.unit4men.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość towarów wskazanych w Sklepie Internetowym.

1.2.  Sklep Internetowy prowadzony jest przez Prestigelab Karczmarczyk i Gancarz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (04-831) przy ul. Wilgi 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711261, NIP: 9512452709; REGON: 369075532 (dalej: „Sklep” albo „Prestigelab”).

1.3.  W Sklepie Internetowym dostępna jest nieodpłatnie następująca Usługa Elektroniczna: Formularz „Zamówienia”.

1.4.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.unit4men.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz składać oświadczenia woli w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość;

  Prestigelab - Prestigelab Karczmarczyk i Gancarz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (04-831) przy ul. Wilgi 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711261,  NIP: 9512452709; REGON: 369075532;

  Sklep – Prestigelab;

  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym i jest kupującym oferowane przez Sklep Towary w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej Sklepu internetowego;

  Konsument - Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;

  Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Prestigelab z Klientami Sklepu internetowego umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów przez Prestigelab oraz wypełniający wobec Klientów i Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Prestigelab;

  E-mail Klienta – aktywny adres e-mail podany przez Klienta w celu realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży;

  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, cenę, sposób zapłaty ceny; (oferta Klienta w rozumieniu art. 60 Kodeksu Cywilnego);

  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.unit4men.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prestigelab a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

  Umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  Trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;

  Cookies - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;

  Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28);

  Reklamacja – czynności związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, lub że strona Sklepu internetowego działa wadliwie;

  Rękojmia – roszczenia realizowane przez Konsumenta w przypadku stwierdzenia wad Towarów, w tym w szczególności polegające na odstąpieniu przez Konsumenta od umowy zawartej z Presigelab albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy Towaru bądź wymiany Towaru na nowy;

  Zapłata - oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania ceny i opłat;

  Prawo polskie - przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

  1.5.  Sprzedaż prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej.

  2.  PROCEDURA ZAWARCIA SPRZEDAŻY

  2.1.  Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

  2.2.  Na stronach Sklepu internetowego prezentowane są Towary oraz ceny jednostkowe Towarów brutto (uwzględniające podatek od towarów i usług) w złotych polskich.

  2.3.  Prezentacja na stronach internetowych Sklepu internetowego Towarów, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty i zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

  2.4.  Składanie Zamówień realizowane jest przez stronę internetową www.unit4men.pl.

  2.5.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

  2.6.  Kolejność czynności podejmowanych przez Klienta w celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym:

  1. dokonanie wyboru Towaru poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka;
  2. zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru - wyświetli się odpowiedni komunikat;
  3. po ostatecznym wyborze Towarów do Koszyka, Klient może zaznaczyć opcję „Zamawiam”;
  4. dostawa i płatność: wpisujemy kod pocztowy;
  5. wybór sposobu dostawy; 
  6. dokonanie wyboru formy płatności;
  7. wskazanie danych do dostawy: imię i nazwisko odbiorcy oraz adres;
  8. zaznaczenie „Chcę otrzymać fakturę VAT” i wskazanie danych do faktury, jeżeli Klient chce wystawienia faktury lub jest Przedsiębiorcą;
  9. wysłanie formularza „Zamawiam i płacę" albo „Wróć do sklepu”.

  2.7.   Podejmując kolejne czynności Klient podejmuje czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu internetowego.

  2.8.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru.  

  2.9.  Po wykonaniu czynności dotyczących danych do faktury Sklep internetowy wyświetla podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

  a.    zamówionego Towaru,

  b.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

  c.    wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

  d.    kosztów dostawy,

  e.    wybranej metody płatności,

  f.    wybranego adresu dostawy,

  g. sposobu i terminu zapłaty.

  2.10.  Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie Sklepu internetowego wyświetli się odpowiedni komunikat. 

  2.11.  Klient zdecydowany na realizację Zamówienia wysyła formularz „Zamawiam i płacę". Wysłanie formularza „Zamawiam i płacę" i potwierdzenie przez Sklep przyjęcia Zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  2.12.  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sklep wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym w  szczególności wymienionych w pkt 2.9. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia wskazywany jest numer Zamówienia oraz sposób płatności (w tym numer rachunku bankowego Sklepu przy płatności przelewem). Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Sklepu o przyjęciu oferty Klienta i jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje w terminie do 3 dni roboczych od wysłania formularza Zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Sklep nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia, gdy Towar nie będzie dostępny albo realizacja dostawy nie będzie możliwa. 

  2.13.  Realizacja dostawy następuje po zapłacie za Zamówienie w terminie od 2 do 4 dni roboczych od zapłaty na terenie Polski. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Zamówienie uważa się za anulowane. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  3.  REALIZACJA DOSTAW

  3.1.  Dostawa towarów do Klienta odbywa według wyboru Klienta: przesyłką kurierską (Kurier DPD) na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w dni robocze (poniedziałek – piątek), albo do paczkomatu o adresie wybranym przez Klienta przy Zamówieniu. 

  3.2.  Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę. (Realizacja dostawy) Dostawa towarów realizowana jest standardowo w terminie od 2 do 4 dni (w zależności od Kuriera DPD) od wysyłki, uwzględniane są tylko dni robocze. Zastrzegamy jednak czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych - ze względu na sytuacje losowe.

  3.3.  Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy jest uwzględniany w momencie składania zamówienia i wyświetlany w Podsumowaniu Zamówienia.

  3.4.  Koszty dostawy można zweryfikować w zakładce „Koszty dostawy” na stronie Sklepu internetowego.

  4.  FORMY PŁATNOŚCI

  4.1.  Za zakupy w Sklepie Internetowym, Klient (Konsument) może zapłacić Sklepowi w następujący sposób:

  a.     przelew bankowy (w formie przedpłaty) 

  b.     płatność online w tym możliwość płacenia kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

  c.     Blik 

   UWAGA: przy przelewie na konto należy w tytule przelewu podać numer zamówienia.

   4.2.  Forma płatności jest każdorazowo deklarowana przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzana przez Sklep przy przyjęciu Zamówienia do realizacji.

   4.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   5.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

   5.1.  Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

   5.2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik:

   1)    weszła w posiadanie rzeczy, gdy Zamówienie jest realizowane jednorazowo, albo

   2)    w przypadku umowy sprzedaży (Zamówienia), która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – wejścia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo 

   3)    w przypadku gdy umowa sprzedaży (Zamówienie) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

   5.3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. podpisane przez Konsumenta pismo wysłane pocztą listem poleconym albo oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno być wysłane na adres: Prestigelab Sp.j. ul. Augusta Hlonda 4G/11, 02-972 Warszawie albo przesłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@unit4men.pl z wyróżnieniem w tytule e-maila (oświadczenia na piśmie) numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   5.4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej płatności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   5.5.  Zwrotu Towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrócony Towar należy dostarczyć pod adres: Prestigelab Sp.j. ul. Staszica 11a, 05-220 Zielonka.

   5.6.  Zwrot wszystkich kosmetyków sprzedawanych przez stronę www.unit4men.pl możliwy jest wyłącznie w przypadku gdy: zwracany Towar jest w stanie nienaruszonym tzn. posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie oraz nie nosi jakichkolwiek znamion użytkowania.

   5.7.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest przez i na koszt Klienta, koszt zwrotu obejmuje koszt opakowania i przesyłki na adres: Prestigelab Sp.j. ul. Hlonda 2/65, 02-972 Warszawa

   6.     REKLAMACJE 

   6.1.  Jeżeli towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć:

   1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu:  sklep@unit4men.pl

    albo

    2)    pisemnie listem poleconym na adres Sklepu. 

     W zależności od rodzaju wykrytej wady konsultant Sklepu poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo, o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej (w szczególności o procedurze wymiany towaru lub jego części bądź usunięcia wad).

     6.2.  Sklep zaleca Konsumentowi, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji dostępnego w zakładce Zwroty i Reklamacje na stronie Sklepu. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

     6.3.  Sklep uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT albo ich kopii.

     6..4  W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sklepu jako sprzedawcy wobec Klienta, jako kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

     7.     POLITYKA PRYWATNOŚCI 

     7.1.  Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki w formie tzw. „cookies”. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików tzw. „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu "cookies", warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu.

     7.2.  Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Prestigelab Karczmarczyk i Gancarz Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilgi 50, miejsc. Warszawa, kod 04-831, kraj POLSKA. Można kontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub na adres mailowy: sklep@unit4men.pl. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do wiadomości Prestigelab w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią.

     7.3.  Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, gdy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy.

     7.4.  Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. 

     8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     8.1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

     8.2.  Umowa zawierana jest między Klientem a Prestigelab Karczmarczyk i Gancarz spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

     8.3.  W sprawie zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego. 

     8.4.  Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów jest jurysdykcja i Sąd właściwy dla Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 8.5.

     8.5.  W sporach z Konsumentem, Konsument może wytoczyć proces przed Sąd właściwy do przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. L 2012 Nr 351, str. 1).

     8.6.  Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa.

     8.7.  Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

     8.8.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

     8.9.  Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania Zamówienia. 

     8.10.  Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku lub pobranie pliku PDF i zapisanie go na trwały nośnik.

     8.11.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 r. 

     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoplo.pl